Fin Swe Eng

Hjälp som tillhandahålls av hjälpsystemet

toivo-nuori-nainen-hymyileeHjälpsystemet för offer för människohandel kan hjälpa eventuella offer för människohandel samt minderåriga barn som står under deras vårdnad. Också personer som har vittnesstatus kan ha rätt till hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria för kunderna inom hjälpsystemet.


En kund inom hjälpsystemet har rätt till bland annat följande tjänster:  • Trygg inkvartering − om din situation kräver det, kan du inkvarteras i ett skyddshem eller också kan säkerheten i ditt nuvarande boende höjas. Hjälpsystemet samarbetar med polisen då det gäller att skapa säkerhet för ett människohandelsoffer.

  • Hälsovårdstjänster − hälsomässig hjälp med fysiska och mentala problem

  • Socialtjänster handledning och stöd för att klara sig i vardagen

  • Mottagningspenning eller utkomststöd − ekonomiskt stöd för mindre bemedlade och medellösa personer

  • Lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning − du får information om dina rättigheter och efter behov hjälp med att anlita ett rättsbiträde. Ett människohandelsoffer kan kostnadsfritt få ett rättsbiträde redan under förundersökningen av ett brott.

  • Stödperson − efter behov kan du få en stödperson för straffprocessen.

  • Tolk- och översättartjänster − ärenden uträttas på ett språk som du förstår

Du har dessutom rätt till följande tjänster, om du är utländsk medborgare:  • Assisterad frivillig återresa till hemlandet − om du vill återvända till ditt hemland och få stöd med det

  • Hjälp med ansökan om uppehållstillstånd − hjälpsystemet ger dig hjälp och handledning i frågor som gäller din vistelse. Ett människohandelsoffer kan ansöka om uppehållstillstånd till exempel enligt grunden att hen fallit offer för människohandel. Observera att hjälpsystemet dock inte fattar beslut om huruvida du får uppehållstillstånd eller inte. Migrationsenheten och asylenheten vid Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd samt avgör asylansökningar.Nuori-mies-katsoo-kattojen-yli

Hjälpsystemet kan dock ge ett människohandelsoffer som olagligt uppehåller sig i Finland en så kallad betänketid. Under betänketiden kan offret återhämta sig från sina erfarenheter och beslut huruvida hen vill arbeta med myndigheterna för att utreda brottet hen utsatts för. Betänketiden är högst sex månader, och under denna tid är vistelsen i Finland laglig. Under betänketiden får du inte avlägsnas ur landet.

Sekretess och polisanmälan

Hjälpsystemet behandlar alla dina uppgifter strikt konfidentiellt, och inga utomstående informeras om att du har sökt hjälp. Uppgifter om att du är kund i hjälpsystemet lämnas inte till exempel till din arbetsgivare, dina familjemedlemmar eller myndigheter som inte berörs av ärendet.

Hjälpsystemet är inte skyldigt att informera polisen om sina kunder, och du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp. Hjälpsystemet stöder dock dig i att göra en polisanmälan om och när du är färdig för det. Man skyddar dig om detta orsakar ett hot mot din säkerhet.

Du får stöd i dina kontakter med myndigheterna, och hjälpsystemet ger dig stöd och säkerhet genom hela processen − vid behov även efter den.  I straffprocessen har du en möjlighet att kräva ersättningar för till exempel obetalda löner eller lidande som du upplevt.

Obs!  Om du tror att du själv har gjort dig skyldig till brott, är det bra att känna till följande: Enligt lagen ska en person inte straffas för brott som hen har blivit pressad till att begå utan att ha haft möjlighet att vägra göra detta (Strafflag 4:5 §). Hjälpsystemet lämnar dock inte ut till polisen någon information om sådana omständigheter som kan anses omfattas av skyddet mot självinkriminering, alltså det om du själv berättar åt hjälpsystemet att du har gjort dig skyldig till ett brott.

Obs! Om du, dina närstående, hjälpsystemets personal eller andra människohandelsoffer är utsatta för ett allvarligt hot mot liv, hälsa eller frihet, måste hjälpsystemet anmäla denna hot till polisen. Polisens uppgift är att skydda personerna från hotet mot deras säkerhet och förebygga att hotet skulle förverkligas.


Ta kontakt. Vi hjälper.