Fin Swe Eng

Ytterst viktigt att ett offer identifieras

Den mest centrala utmaningen i verksamheten mot människohandel är att identifiera människohandelsoffren.


parrakas-mies-selinDet ringa antalet offer som har identifierats påverkas dock av att människohandeln är dold brottslighet. Både gärningsmännen och offren försöker hålla sig gömda från myndigheterna. Offren kan frukta brottsutövarnas hämndaktioner och förhålla sig misstroende till myndigheterna. Tröskeln för att söka hjälp kan vara hög också på grund av att offren inte känner till sina rättigheter.

 

Ibland har offren också själva deltagit i brottsliga eller i samhället icke-önskvärda aktiviteter, och de fruktar att de ska bli straffade och/eller avlägsnas ur landet. Också hot om våld som gärningsmännen utsätter sina offer och deras närstående för hindrar offren att ta kontakt med myndigheterna. De fall som myndigheterna fått kännedom om och som identifierats som människohandel är också sannolikt bara en liten del av hela människohandelsfenomenet.

Offren kan inte få hjälp, om de inte identifieras

Ofta kan människohandel också blandas ihop med närliggande fenomen och offren närmare behandlas som olagliga invandrare, insmugglade migranter, småbrottslingar, prostituerade eller olagliga arbetstagare än som människohandelsoffer som blivit föremål för utnyttjande. nainen-hupparissa


Om ett offer inte kan identifieras, kan det leda till att offret straffas för deltagande i olaglig verksamhet eller exempelvis olaglig inresa. Det kan också leda till att ett eventuellt människohandelsoffer avlägsnas ur landet, att utnyttjandet fortsätter och/eller att hen viktimiseras på nytt. Bristerna i identifieringen av offren återspeglas också på ett negativt sätt i brottsbekämpningen och i möjligheterna att lyckas med annan verksamhet mot människohandel.


En korrekt identifiering har en avgörande betydelse för människohandelsoffren.

Människohandelsoffrens lagenliga rättigheter till hjälp och skydd kan inte förverkligas, om offren inte identifieras. Oidentifierade offer styrs inte till det hjälpsystem som skapats för dem eller också kan de inte ta del av sina andra rättigheter, till exempel rätten att i egenskap av människohandelsoffer stanna i landet.


För identifieringen av människohandelsoffer finns det allmänna kännetecken som också används i det arbete mot människohandel som utförs i Finland.