Fin Swe Eng

Människohandeln i Finland

Traditionellt sett har Finland bedömts vara ett destinations- och genomfartsland för människo-handel. Detta innebär att människohandelsoffer tas till Finland från andra ställen (destinationsland) och att de transporteras genom Finland för utnyttjande i någon annan stat (genomfartsland). Människohandel förekommer dock också i sin helhet inom Finlands gränser och både offret och gärningsmannen kan vara finländare.

Former av människohandel som observerats i Finland

Största delen av människohandelsfallen som observerats i Finland har anknutit till utnyttjande av arbetskraft där vanligtvis ett utländskt offer har underkastats att utföra arbete enligt dåliga villkor och ofta i förhållanden som kränker människovärdet. Denna typ av utnyttjande har identifierats bland annat inom restaurangbranschen, i städarbete, hushållsarbete (hemhjälp, barnskötare), lantbruks- och växthusarbete, plockning av vilda bär samt inom byggbranschen. Utnyttjande har observerats vid företag som ägs av såväl finländare som utlänningar.ihmiskaupan-uhri-ravintola-alalla


I fråga om människohandel som anknyter till sexuellt utnyttjande, till exempel tvingande till prostitution, identifieras några fall årligen i Finland. Vanligtvis har ett kvinnligt offer utsatts för olika former av påtryckning för att sälja sextjänster. Dessa former har varit att skapa skulder för offret, hot om våld som riktas mot hen eller hens närstående, utnyttjande av offrets sjukdom eller narkotikaberoende eller hens på annat sätt sårbara ställning.  Bland offren finns det också minderåriga personer. Offren för utnyttjandet och utnyttjarna har varit både finländska och utländska personer.


I Finland har man också i viss utsträckning observerat tvingande till äktenskap.


Den form av människohandel som i minsta utsträckning identifierats i Finland har anknutit till tvingande till brottslighet och tvingande till tiggeri. Detta kan bero på att de som begrepp är ganska nya. Dessutom kan det vara mycket svårt att identifiera i synnerhet ett människohandelsoffer som har anknytning till tvingande till brottslighet: ofta visar sig offret som en småbrottsling som inte kan försvara sig själv genom att avslöja personer som har tvingat hen ett begå brott. Organhandel har tills vidare inte upptäckts i Finland.

Både finländska och utländska kunder hör till hjälpsystemet

Åren 2005–2006 inleddes verksamheten hos hjälpsystemet för människohandelns offer. Då togs de första kunderna emot. I början fanns det mycket få kunder, endast några per år. Senare har antalet kunder ökat, och hjälpsystemet har mellan 2006 och 2017 hjälpt totalt 630 eventuella människohandelsoffer. År 2017 tog systemet emot 127 nya kunder. Av kunderna var 14 minderåriga. Antalet kunder ökar fortlöpande.


Största delen av kunderna som inkluderats i hjälpsystemet är utländska medborgare. Av dessa har en stor del viktimiserats inom människohandel utanför Finland, till exempel tvingande till prostitution i Medelhavsländer, förhållanden som påminner om slaveri vid resa genom Libyen eller placering av minderåriga i tungt fabriksarbete.


En väsentlig del av kunderna har dock hamnat i förhållanden som tyder på människohandel i Finland. Av de klienter som togs upp i hjälpsystemet 2017 bedömdes 38 procent ha fallit offer för människohandel i Finland.


Hjälpsystemets statistik visar dock inte hela sanningen om människohandeln i Finland. Utöver hjälpsystemet ger också vissa organisationer hjälp för människohandelsoffer. Myndigheterna får inte nödvändigtvis någon kännedom om dessa offer. Ibland händer det att människohandelsoffer inte vågar, inte har kapacitet eller inte vill få tillgång till någon som helst hjälp, och då syns de inte heller i någon statistik som samlas inom om offren.

Den första människohandelsdomen föll 2006

Den 1 augusti 2004 trädde strafflagens bestämmelser om människohandel i kraft. Dessa fördes in i 25 kap. om brott mot friheten. De ersatte den tidigare bestämmelsen om kidnappning. Senare har lagen preciserats till exempel för att tydligare skilja åt koppleri och människohandel. Sexuellt utnyttjande av ett människohandelsoffer, med andra ord exempelvis köp av sex av ett människohandelsoffer, har varit olagligt sedan 2006. Laki-vaakakupit


Den första domen för människohandel meddelades vid Helsingfors tingsrätt i juli 2006. Domen föll för grov människohandel och anknöt till verksamhet som bedrevs av ett finskestniskt kriminellt gäng. Gänget hade tvingat en estnisk kvinna att verka som prostituerad i Finland. Kvinnan hade låsts in i en bostad och skulle ta emot upp till 15 kunder per dag.


Det är dock utmanande att i domstolen konstatera människohandel, och målsägandena vågar eller vill inte alltid tala om vad de upplevt. För att kunna ställa brottslingar till svars för sina gärningar är det också viktigt att det finns ett fungerande stödsystem för offret.

Du har en roll i identifieringen av offer

Det finns också många offer som inte identifieras. Hjälpsystemet har uttryckt sin oro i synnerhet gällande utnyttjandet av rusmedelsberoende personer som knappt kan identifieras. De som är utsatta för utnyttjande som tyder på människohandel kan också vara personer som olagligt vistas i landet (så kallade papperslösa).


Alla människor har en roll i identifieringen av och hjälpen för människohandelsoffer – även du. Ett offer måste identifieras innan hjälp kan ges. Genom att förbättra våra kunskaper om människohandel kan vi lägga märke till kännetecken som tyder på människohandel och försöka styra offren till parter som kan hjälpa. Alla ögonpar behövs.