Fin Swe Eng

Hur människohandlare agerar

Brottsutövarna kan ha fått ett offer att bli föremål för utnyttjande i syfte att uppnå ekonomisk vinning. Ett offer kan till exempel förmås att utföra ett arbete eller prostitution mot sin vilja. Brottsutövaren samlar avkastningen av ett offers verksamhet i huvudsak för sig själv.


pitkä-tumma-käytäväFör att kännetecknen för människohandel ska uppfyllas krävs det dock inte att vinningen är just ekonomisk. Gärningsmannens motiv kan också vara utnyttjande som sådant. Ett offer kan också tvingas att gifta sig mot sin vilja eller också kan gärningsmannen hålla ett offer som sin hemhjälp, sexslav eller olagligt ta en minderårig person som sitt barn.


En person som bedriver människohandel vill försäkra sig om att offret inte kan berätta om sin situation för utomstående eller söka hjälp.

En person som bedriver människohandel försöker kontrollera offret

Det ligger i brottsutövarens intresse att uppnå en sådan ställning för offret där hen på något sätt är beroende av brottsutövaren eller att upprätthålla ett beroende som redan finns. Då är det lättare att kontrollera offret, och offrets möjligheter att lösgöra sig från brottsutövarens inflytande blir sämre.


Päihderiippuvuutta-hyväksikäytetään-ihmiskaupassaEtt människohandelsoffers beroende ställning kan bero på exempelvis familje-, släktskaps-, arbets- eller skuldförhållande till brottsutövaren. Det kan också vara en narkotikaanvändares beroende av narkotikaleverantören.


Gärningsmannen kan också ha skapat en beroende ställning för offret genom att hota att för myndigheterna avslöja brotten som ett offer begått eller att offret uppehåller sig olagligt i landet.

 

Ett offer som lagligt uppehåller sig i landet kan hotas med att hen förlorar sitt uppehållstillstånd och få hen att tro att myndigheterna i landet är illvilliga och våldsamma och att man inte kan lita på dem. Gärningsmannen ser till att offret inte får kännedom om sina rättigheter och inte kan eller vågar gå och tala med myndigheterna eller andra hjälpaktörer.

Skuldskapande, utpressning och svart magi

I syfte att upprätthålla beroendeförhållandet kan brottsutövaren till exempel hota offret eller dennas närstående, utsätta offret eller hens närstående för våld, utöva påtryckningar eller utpressa offret, hota att dra skam över hen. Gärningsmannen kan bland annat hota att avslöja nakenbilder eller någon annan känslig bild av eller uppgift om offret i syfte att få offret att agera på önskat sätt.nainen-ja-puhelin


Offret kan också påföras en skuld med hjälp av vilken offret kan kontrolleras. En skuld kan uppstå till exempel genom påhittade eller överdrivna resekostnader, hyra, olika “bötesavgifter” som uppbärs av utnyttjaren eller exempelvis narkotikaskulder som kan ha mångdubblats, om de inte har betalats inom utsatt tid. Skulden blir i allmänhet oproportionerligt hög, och offret vet inte alltid hur mycket skulder hen har sammanlagt eller hur mycket hen redan amorterat på dessa.


Beroende på offrets bakgrund kan hen också utsättas för aktiviteter som anknyter till svart magi och där man försöker kontrollera offret genom att berätta för hen att hen dör eller blir tokig, om hen inte handlar på önskat sätt eller om han berättar om sin situation för en utomstående. Denna typ av påtryckningar har observerats i synnerhet då det gäller västafrikanska offer.