Fin Swe Eng

Samordning av frågor kring människohandel i statsrådet

Verksamheten mot människohandel, särskilt lagstiftningen och dess genomförande i praktiken, samordnas i Finland på statsrådsnivå.

I statsrådets samordningsstruktur för arbetet mot människohandel ingår utöver ministerarbetsgrupperna för den inre säkerheten och rättsvården, vilka styr verksamheten, samt kanslichefsmötet dessutom

  • statsrådets sekretariat för samordning av arbetet mot människohandel och
  • nätverket för statsrådets arbete mot människohandel.
Samordningsstrukturen är ett nödvändigt redskap för effektiviseringen av arbetet mot människohandel.

I statsrådets sekretariat för samordning av arbetet mot människohandel är alla centrala ministerier som arbetar mot människohandel företrädda. Som ordförande för sekretariatet verkar statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel. Sekretariatet har i sitt arbete även samråd med sakkunniga i den mån som behövs i det enskilda fallet, som till exempel med den nationella människohandelsrapportören. I nätverket för statsrådets arbete mot människohandel finns en täckande representation från såväl myndigheterna som från organisationerna, inklusive arbetsmarknadsorganisationerna.

Statsrådets samordnare för arbete mot människohandel

För samordningen ansvarar statsrådets samordnare för arbete mot människohandel. År 2014 inrättades tjänsten som samordnare för arbete mot människohandel. Som tjänstförrättande samordnare verkar specialsakkunnig Mirkka Mykkänen.

Samordnaren arbetar vid inrikesministeriets polisavdelning. Samordnaren har till uppgift att samordna förvaltningsövergripande ärenden med anknytning till arbetet mot människohandel samt att delta i det internationella samarbete som hänför sig till människohandel. Samordnaren svarar för organiseringen av verksamheten för statsrådets nätverk mot människohandel och deltar även i möten av Nätverket mot människohandel (IKV-nätverket) som består av tredje sektorn och forskare.

En av samordnarens centrala uppgifter är att leda utarbetandet av statsrådets handlingsprogram mot människohandel. Handlingsprogrammet anger de prioriterade områdena i arbetet mot människohandel i Finland. Handlingsprogrammet för åren 2016–2017 finns tillgänglig på inrikesministeriets webbplats (på finska). Handlingsprogrammet för år 2018 har inte ännu publicerats.

Utöver sina egentliga uppgifter är samordnaren för arbete mot människohandel ofta medlem i styrgrupper för projekt förknippade med statsrådets handlingsplan mot människohandel. Samordnaren är med till exempel i styrgruppen för IHME-projektet som bland annat utvecklar utbildning om människohandel åt förundersökningsmyndigheterna.