Fin Swe Eng

Tavoittava työ

Tavoittavalla työllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä tai paljastaa rikoksia.

nainen-ja-auttaja

Suomessa ihmiskaupan vastaista tavoittavaa työtä tekevät sekä viranomaiset että kolmannen sektorin toimijat, esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat. Mahdollinen ihmiskaupan uhri voi tulla havaituksi myös muunlaisen tavoittavan työn, esimerkiksi etsivän nuorisotyön kautta.


Tavoittavaa työtä tekevät mm. seuraavat toimijat:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Sosiaali- ja terveydenhuolloin ammattilaiset kohtaavat usein työssään haavoittuvia henkilöitä. Tiettyjä tunnusmerkkejä havainnoimalla he voivat tunnistaa ihmiskaupan uhrin ja ohjata hänet avun piiriin.


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu ohje ”Ihmiskaupan uhrin ensivaiheen tunnistaminen ja palveluohjaus” (IOM 2017) auttaa tunnistamaan mahdollisia ihmiskaupan merkkejä sekä tarvittaessa ohjaamaan asiakas ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tai muun tuen piiriin kotikunnassaan tai kansalaisjärjestöissä. Ohjeen mukaisesti uhrille muun muassa tarjotaan kiireellistä terveydenhoitoa ja sosiaalihuoltoa, jonka jälkeen hänet ohjataan auttamistoimien piiriin.

Kuntien jalkautuva työ

Kunnissa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja esim. etsivää nuorisotyötä. Palvelut viedään haavoittuvassa asemassa oleville, jolloin heillä on mahdollisuus saada apua ja tukea.


sosiaalityöntekijän-tapaaminenKunnille on laadittu opas ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamisesta paikallistasolla. Opas sisältää ohjeita paikallisen ihmiskauppatilanteen kartoittamiseksi sekä uhrien tunnistamisen ja auttamisen edistämiseksi. Oppaan on laatinut Itämeren valtioiden neuvoston ihmiskaupan vastainen työryhmä. (CBSS 2016)

Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastukset

Työsuojeluviranomaiset suorittavat työsuojelutarkastuksia erilaisilla työpaikoilla. He voivat havaita vaikkapa ravintolaliikkeeseen tekemänsä tarkastuksen yhteydessä henkilöitä, jotka ovat selkeästi haavoittuvassa asemassa. Työsuojeluviranomaisilla on käytössään ohjeistus, jossa on tietoa ihmiskaupan paljastamisesta sekä uhrien ohjaamisesta avun piiriin. He tekevät tarpeen mukaan aktiivista yhteistyötä myös muiden viranomaisten, kuten poliisin kanssa. He voivat tarkastuksillaan jakaa materiaalia, joka ohjaa mahdollisia ihmiskaupan uhreja ottamaan yhteyttä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Kolmas sektori

Monet kansalaisjärjestöt, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat tekevät työtä haavoittuvien ihmisryhmien parissa. Heidän toimintansa tavoittaa sellaisia henkilöitä, joita viranomaispalvelut eivät tavoita. Useat näistä toimijoista tarjoavat nimettömiä, luottamuksellisia ja maksuttomia palveluja matalalla kynnyksellä. Näin heidän toimintansa kautta saatetaan tavoittaa myös mahdollisia ihmiskaupan uhreja.Nainen-käyttää-laptoptietokonetta


Myös ammattiliitot voivat oman jalkautuvan toimintansa ohessa kohdata esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja.

Kolmas sektori tarjoaa monenlaisia palveluita auttavista puhelimista maksuttomiin ja nimettömiin terveyspalveluihin. Asiakkaansa suostumuksella he voivat ohjata asiakkaan myös viranomaispalveluiden piiriin.


Ihmiskaupan uhrien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen yhteystietoja löydät on koottu myös ihmiskauppa.fi -sivuille.

Poliisi ja rajavartiolaitos

Sekä poliisi että rajavartiolaitos toimivat Suomessa esitutkintaviranomaisina, joiden tehtäviin kuuluu rikosten ennalta estäminen ja tutkinta.


Poliisi voi kohdata ihmiskauppaa saamiensa ilmoitusten perusteella, yhteistyössä muiden viran-omaisten kanssa tehtävän valvontatoiminnan yhteydessä tai oman paljastavan toimintansa kautta. Ihmiskaupan mahdollisuus otetaan huomioon, kun selvitettävänä on esimerkiksi seksipalveluiden myyntiin, työvoiman hyväksikäyttöön tai kerjäämiseen liittyviä rikosepäilyjä.


Ihmiskaupan uhrit saattavat myös ilmoittautua poliisille itse, esimerkiksi hakeutumalla partioivan poliisin luo tai pyytämällä apua poliisiasemalta. Poliisi voi ohjata asiakkaan suostumuksella ohjata hänet joko ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tai muun avun piiriin.


Rajavartiolaitos selvittää erityisesti laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvää ihmiskauppaa. Ihmiskauppaa voidaan havaita myös rajatarkastuksissa, joissa mahdollisia ihmiskaupan uhreja pyritään tunnistamaan muiden matkustajien seasta. Rajavartiolaitos ohjaa havaitsemansa ihmiskaupan uhrit avun piiriin, mikäli uhri antaa siihen suostumuksensa.